Księgozbiór jest stale wzbogacany o wszelkie nowości literatury białoruskiej z Polski i Białorusi. Oto wykaz książek zakupionych lub ofiarowanych bibliotece Muzeum w ostatnich latach.


NOWOŚCI książkowe

zakupione do biblioteki

Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce

w 2009 roku


 1. Aksamitow Anatol, Czurak Maria ,,Słownik frazeologiczny białorusko-polski’’, Warszawa 2000
 2. Aksamitow Anatol, Czurak Maria ,,Słownik frazeologiczny białorusko-polski’’, Warszawa 2000
 3. Anioł na ziemi. Życie św.Sergiusza z Radoneża, Hajnówka 1999
 4. Archim.Ambroży Jurasow ,,Prawosławie a protestantyzm’’, 2009
 5. ArchimadrytaAmbroży(Jurasow) ,,Господи,  Благослови!’’, Hajnówka 2006
 6. Artymowicz, Plutowicz, Kobzar ,,Poezja, malarstwo’’, Bielsk Podlaski 1998
 7. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom IX. Leksyka   5., Warszawa  2007
 8. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom VI. Leksyka   2, Warszawa 1996
 9. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom VII. Leksyka   3, Warszawa 1999
 10. Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Tom VII. Leksyka   4, Warszawa 2002
 11. Atlas gwar wschodniosłowiańskichBiałostocczyzny. Tom X.  Leksyka   6, Warszawa 2009
 12. Baradulin Ryhor, Bykau Wasil ,,Gdy witają się dusze. Poezja i proza.”, Wrocław 2006
 13. Bein Piotr ,,Nato na Bałkanach’’, 2005
 14. Bielsk Podlaski. Miasto pogranicza, Białystok 2004
 15. ,,Białorusini i stosunki polsko-białoruskie’’, Białystok
 16. Bohohłaśnik, Hajnówka 2007
 17. Bortnowska Katarzyna ,,Białoruski postmodernizm. Liryka pokolenia „Bum-Bam-Litu’’.
 18. Charkiewicz Jarosław ,,Święci ziemi Białoruskiej’’, Hajnówka 2006
 19. Czerwiński Tomasz „Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce”, Warszawa 2009
 20. Czestnych Świetłana,  Kettering Karen ,,Białowieża-carska rezydencja”, Warszawa 2009
 21. Czykwin Elżbieta, Misiejuk Dorota ,,Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie pedagogicznej’’, Białystok 2002
 22. Dobroński A.Cz., Wiśniewski T. ,,Białystok na starych pocztówkach’’, Łódź 2008
 23. Evdokimov Paul ,,Prawosławie’’, Warszawa 2003
 24. Ewangelia w j.białoruskim, Hajnówka 2008
 25. Fiedoruk Andrzej ,,Kuchnia podlaska’’, Poznań 2006
 26. Gaweł Artur ,,Zdobnictwo drewnianych domów na białostocczyźnie’’, Białystok 2008
 27. Gaweł Artur ,,Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyznie od połowy XIX do początku XXI wieku” Kraków 2009
 28. Gierasimowicz Halina ,,Życiodajna woda’’. Opowieści, gadki i podania, Białystok 2008
 29. Golachowska Ewa ,,Język i kultura mieszkańców wsi włościańskich i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na podlasiu. Studium socjolingwistyczne, Białsytok
 30. ,,Gorsi - inni-badania’’ pod red. Czykwin E. i Rusaczyk Marzeny, Białystok 2008
 31. Grabarka-monaster na Świętej Górze, Śródlesie 2008
 32. Gryka Jan ,,Zenek, Iłarion Daniluk 1939-2000’’, Lublin 2008
 33. Hieromnich Serafim (Rose) ,,Prawosławie a religia przyszłości’’, 2006
 34. Janion Maria ,,Niesamowita Słowiańszczyzna”, Kraków 2006
 35. Kaleta Zofia ,,Nazwisko w kulturze polskiej’, Warszawa 1998
 36. Kempf Ch. ,,Białowieża’’, Białowieża 2004
 37. Kolędy starobiałoruskie z Podlasia, + CD, Studziwody 2009
 38. Kondraciuk Hanna ,,W stronę Tarasiewicza’’, Białystok 2004
 39. Kowalczuk Wojciech ,,Tkanina dwuosnowowa’’, Białystok 2009
 40. Ks.Bierezowiec Andrzej ,,Cena życia’’, Hajnówka 2008
 41. Ks.dr Znosko Aleksy ,,Kanony kościoła prawosławnego’’, Hajnówka 2000
 42. Ks.Prot. Strach Stanisław ,,Krótka gramatyka języka cerkiewnosłowiańskiego’’, Hajnówka 1999
 43. Laroche M.P. ,,Mały kościół. Mistyczna przygoda małżeństwa’’, Hajnówka 2006
 44. Lechowski Andrzej ,,Białystok. Przewodnik historyczny’’, ,,Benkowski Publishing’’
 45. Małe miasta. Elity. Tom VI. Pod red. Zemło M. , Supraśl, 2005
 46. Małe miasta. Kultura i oświata. Tom V. Pod red. Zemło M.  , Supraśl 2004
 47. Małe miasta. Przestrzenie. Tom III. Pod red. Zemło M., Supraśl 2003
 48. Matus Irena ,,W Drohiczynie, Jałówce, Potoce i Różanymstoku’’. Z dziejów oświaty ludu białoruskiego na Podlasiu”, Białystok 2001
 49. Mironowicz A. ,,Pravaslaunaja Biełaruś”, Białystok
 50. Mironowicz Antoni ,,Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku”, Białystok 2008
 51. Mironowicz Antoni ,,Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów’’, Białystok 2003
 52. Mironowicz E., Tokć S., Radzik R. ,,Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku” Białystok 2005
 53. Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, Warszawa 2006
 54. Niewiarowska- Bogucka  Krystyna ,,Mecenat rodziny Ossolińskich w XVIII i XIX wieku na Podlasiu’’, Warszawa 2004
 55. Nikitorowicz Jerzy ,,Młodzież pogranicza kulturowego Polski, Białorusi i Ukrainy wobec integracji europejskiej’’, Białystok 2000
 56. o. Sosna G., Fionik D. ,,Parafia Ryboły’’, Białystok
 57. o. Sosna G., Fionik D. ,,Szczyty’’, Białystok
 58. o. Sosna Grzegorz, m.Troc-Sosna Antonina ,,Dzieje miejscowości Reduty i Szernie we włości orlańskiej. Rodowody autorów’’, Bielsk Podlaski 2007
 59. o. Wołkowski Aleksy ,,Historyczny opis cerkwi i parafii w Czarnej Cerkiewnej’’, Czarna C.-Bielsk Podlaski 1994
 60. Opowiadania pielgrzyma, Hajnówka 2009
 61. Pastusiak Kazimiera ,,Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin’’, Warszawa 2007
 62. Pieśni ziemi bielskiej. Gmina Orla., Bielsk Podlaski 2006
 63. Psałterz dla dzieci, Hajnówka 1999
 64. Radziukiewicz Anna ,,Na wschód od zachodu’’, 2008
 65. Rodzina podlaska wobec różnych wyzwań egzystencjalnych. Pod red. Andrzeja Dakowicza, Białystok 2004
 66. Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań. XVI-XVIII wiek, Warszawa-Opole 2008
 67. Skuza Zbigniew Adam ,,Ginące zawody w Polsce’’ Warszawa 2008
 68. Święta liturgia św. Jana Złotoustego, Białystok 2009
 69. Świętej Pamięci Starzec Paisjusz Hagioryta ,,Słowa t.2. Przebudzenie duchowe’’, Hajnówka 2008
 70. Tkactwo - ginące rzemiosło, Białystok
 71. Za niebokresem Europy, Białystok 1998
 72. Анішэўская Алэна ,,Смак жыцця’’, Беласток 1998
 73. Барыс Руско ,,Прасейванне імглы’’, Беласток2001
 74. Валкавыцкі Георгій ,,Ашчэпкі’’, Беласток2002
 75. ,,Беларусьна старонках ,,Нівы’’ (1989-2005)’’, Беласток2006
 76. Кандрацюк Ганна ,,Царская трызна’’, Беласток2007
 77. ,,Карэспандэнт праўду піша’’ .Анталогія ніўскіх допісаў (1956-2005)” Беласток 2006
 78. Кебіч Людміла ,,Ключы ад неба’’. Вершы, Мінск  2005
 79. Кебіч Людміла ,,Непераможны колер охры''. Вершы., Мінск  2008
 80.  Kлыкоўская Ціна ,,Саюз беларускай моладзі. Вяртаньне з забыцьця’’, Беласток 2004
 81. Королько Юстына ,,Заўчора’’, Бельск Падляшскі 2005
 82. Латышонак Алег ,,Нацыяналнасць-Беларус’’, 2009
 83. Лук’янюк Мікола ,,З нарваўскага боку’’, Беласток2007
 84. Лукша Міра ,,Дзяўчынка і хмарка’’, Беласток 2006
 85. Міцкевіч Адам ,,Крымскія санэты’’, Мінск  2004
 86. ,,Ніва час і людзі 1956-2006’’, Беласток2006
 87. Нікіпорчык Ала ,,Пад бахаўскую такату дажджу’’. Вершы., Мінск  2007
 88. Нікіпорчык Ала ,,Сляза і малітва’’. Вершы., Мінск  2006
 89.  Пакаленне вайны. Штадзённая жыццё беларусаў Беласточчыны ў перыяд вайны і акупацыі (1939-1944). Беласток 2003
 90.  Пецюкевіч Мар’ян  ,,Лісты (1956-1982)’’, Беласток 2005
 91. Саўчук Уладзімір ,,Мой вырай’’, Беласток2007
 92. Святое пісанне для дзяцей, Hajnówka 2009
 93. Сегень Людміла ,,Беларуская мова. Дапаможнік для студэнтаў беларускай філалогіі 1курс’’, Беласток, 2007
 94. Стахвюк,  Сіва зазуля, Беласток
 95. Філіновіч Аліна ,,Беларуская мова. Дапаможнік для студэнтаў беларускай філалогіі 2курс’’, Беласток 2007
 96. ,,Час трывогі і надзеі’’.Штодзённае жыццё беларусаў Беласточчыны ў пасляваенны перыяд (1944-1956)” Беласток 2007

 


 

CZASOPISMA zakupione do biblioteki

Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce

w 2009 roku


 1. Białoruskie Zeszyty Historyczne 10. Białystok 1998
 2. Białoruskie Zeszyty Historyczne 11. Białystok 1999
 3. Białoruskie Zeszyty Historyczne 12. Białystok 1999
 4. Białoruskie Zeszyty Historyczne 13. Białystok 2000
 5. Białoruskie Zeszyty Historyczne 14. Białystok 2000
 6. Białoruskie Zeszyty Historyczne 28. Białystok 2007
 7. Białoruskie Zeszyty Historyczne 29. Białystok 2008
 8. Białoruskie Zeszyty Historyczne 30. Białystok 2008
 9. Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 34
 10. „Бельскі гостінэць” нр 1/2009, Bielsk Podlaski 2009
 11. „Бельскі гостінэць” нр 2/2009, Bielsk Podlaski 2009
 12. „Czasopis 2009’’- prenumerata roczna pisma, Białystok 2009
 13. „Studia podlaskie.” Tom XVII, Białystok, 2007/2008
 14. „Pogranicze. Studia społeczne.” Tom XIII, Białystok 2007
 15. „Pogranicze. Studia społeczne.” Tom XIV numer specjalny.  Polskie granice i pogranicza: nowe problemy i interpretacje, Białystok 2008
 16. ,,Przegląd Prawosławny nr 1-12/2009’’ - prenumerata roczna pisma, Białystok 2009
 17. „Spotkania z zabytkami” 1-12/2009 -prenumerata roczna pisma (Również numery archiwalne), Warszawa 2009

 

Publikacje zakupiono dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji projektu

p.n. „CYRYLICĄ PISANE”

oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach realizacji projektu p.n. „CYRYLICĄ PISANE”.

 

 

 

NOWOŚCI książkowe

zakupione do biblioteki

Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce

w 2010 roku

1. 145 fotografii na 45-lecie muzeum. Szreniawa 2010 

2. Androsiuk Michał ’’Wagon drugiej klasy’’, Białystok 2010 

3. Arłou Uładzimir ,,Kochanek jej wysokości’’, Wrocław 2006 

4. Babkou Ihar ,,Królestwo Białoruś. Interpretacja ru(i)n’’, Wrocław 2008 

5. Białorusini- historia i kultura. Szreniawa 2010 

6. Białorusini i stosunki polsko-białoruskie na Białostocczyźnie 1944-56. T.I cz.2., Białystok 1998 

7. Białorusini i stosunki polsko-białoruskie na Białostocczyźnie 1944-56. T.I cz.1., Białystok 1996 

8. Białorusini. Pod red. Teresy Zaniewskiej., Warszawa 2010 

9. Cetera Jerzy Kowalczuk Wojciech ,,Wycinanka podlaska z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki’’, Białystok 2009 

10. Czykwin Elżbieta ,,Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana’’. Białystok 2000 

11. Dawidziuk Mikołaj ,,Unia w Kuraszewie’’, Studziwody 2008 

12. Frankowska Barbara ,,Działalność Biblioteki Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce w latach 1997-2008’’. Praca licencjacka. Białystok 2009 

13. Historia województwa podlaskiego pod redakcją Adama Dobrońskiego, Białystok 2010 

14. Kliabanau Dzmitry ,,Krok po kroku poznajemy Białoruś’’, Kraków 2010

15. Koladki. Kolędy prawosławne, Białystok 2006 

16. Korcz Anatol ,,Białoruskie Muzeum Etnograficzne w Hajnówce w latach 1986-2005’’, Białystok 2005 

17. Kotkowicz Aniela, Kotkowicz-Klentak Weronika ,,Od Budsławia do Gułagu’’, Białystok 2003 

18. Ks. Sosna Grzegorz ,,Zarys dziejów prawosławia na terenie województwa białostockiego. Bielsk 1989 

19. Kultura. Województwo podlaskie, Białystok 2010 

20. Kupiatycka ikona Matki Bożej.Historia i literatura., Białystok 2008 

21. Leończuk Jan, Lulewicz Jacek ,,Drzewo życia czyli o Włodzimierzu Naumiuku rzeźbiarzu z Kaniuk’’.  Zabłudów 1997 

22. Łatyszonek Oleg ,,Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923’’, Białystok 1995 

23. Materiały Muzeum Etnograficznego w Toruniu nr 1.Marian Pieciukiewicz życie i działalność. Toruń 2009 

24. Mielnikau Andrej  ,,Pod znakiem orła i pogoni’’, Wrocław 2009 

25. Mironowicz Antoni ,,Józef Bobrykiewicz biskup  białoruski’’, Białystok 2003 

26. Mironowicz Antoni ,,Serafion Połchowski władyka białoruski’’, Białystok 2007 

27. Mironowicz Antoni ,,Sylwester Czetwertyński  biskup  białoruski’’, Białystok 2003 

28. Mironowicz Antoni ,,Teodozy Wasilewicz archimandryta słucki biskup białoruski’’, Białystok 1997 

29. Mironowicz Antoni, Tokć Siarhiej, Radzik Ryszard ,,Zmiany struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku. Białystok 2005 

30. Moroz Małgorzata ,,Krynica’’. Ideologia i przywódcy białoruskiego katolicyzmu., Białystok 2001 

31. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Informator, Szreniawa 2001 

32. Nie chyliłem czoła przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku, Wrocław 2008 

33. Nowa Wola po prostu oczami dzieci,2009 

34. o.Sosna Grzegorz, m.Troc-Sosna Antonina ,,Księgozbiór’’, Bielsk Podlaski-Ryboły 2009 

35. Panasiuk Arkadiusz ,,Wśród nocnej ciszy...’’, 2009 

36. Pępek nieba. Antologia młodej poezji białoruskiej, Wrocław 2006 

37. Prawosławne cerkwie Białegostoku i okolic. Przewodnik turystyczny. Białystok 

38. Stachviuk Vktor ,,Siva zozula’’. Białystok 2006 

39. Szewczyk Jarosław ,,Ludowe zdobnictwo podlaskich domów’’. Białystok 2009 

40. Tatarzy Polscy. Historia i kultura. Szreniawa 2009

41. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Warszawa 2010 

42. Warto zapytać o kulturę 4. Obraz, media, dialog, Białystok-Sejny 2010 

43. Wesele łowieckie –bogactwo barw. Katalog wystawy., Szreniawa 2009 

44. Wizytacje cerkwi unickich dekanatu nowodworskiego diecezji supraskiej 1804 roku, Białystok 2009 

45. Wróblewski Mikołaj ,,Słownik gwary bielsko-podlaszskiej’’, Studziwody 2008 

46. Zamki, grody, ruiny. Waloryzacja i ochrona, Warszawa-Białystok 2009 

47. Адамковіч Аляксандр ,,Беларусы ў Літве: учора і сёння’’, Вільня 2010  

48. Андрасюк Міхась ,,Вуліца Добрай Надзеі’’, Мінск 2010 

49. Анішэўская Алена ,,Шчадруха’’, Беласток 2009 

50. Баршчэўскі Л., Васючэнка П., Тычына М. Беларуская літаратура і свет ад эпохі рамантызму да нашых дзён – папулярныя нарысы”, Мінск 2006 

51. Беларуская літаратура і свет. Выбраныя тэксты для чытання і аналізу, Мінск 2006 

52. Бічэль Данута,,Хадзі на мой голас’’, Гародня-Wrocław 2008 

53. Всемирная исторыя в десяти томах. Том 1., Москва 1955 

54. Всемирная исторыя в десяти томах. Том 2., Москва 1955 

55. Ганна Кандрацюк,,Дзядоўскае турнэ з Анатолем С’’, Беласток 2010 

56. Запруднік Янка, Дванаццатка, 2002 

57. Каласавіны. Матэрыялы навуковай  канферэнцыі (2003). ,,Публіцыстыка Якуба Коласа ў сістэме цэласнага рэалістычнага адлюстравання жыцця’’. Мінск 2004 

58. Каласавіны. Матэрыялы навуковай канферэнцыі з нагоды 90-годдзя творчай дзейнасці Якуба Коласа (1996г), Мінск 1997 

59. Кандрацюк Ганна ,,Поўна хата экспанатаў’’, Нараўка-Беласток 2010 

60. Катовіч Анеля, Катовіч-Клентак Вэраніка ,,Успаміны’’, Беласток 1999 

61. Качка- дзівачка = Kaczka dziwaczka. Польская паэзія дзецям: выбраныя старонкі з паэтаў ХХст, Мінск 2006 

62. Лукша Міра „Жывінкі з глыбінкі”. Беласток 2009 

63. Ляхоцкі Францішак ,,Палессе’’, Студзівод 2010 

64. Мірановіч Антон, Праваслаўная Беларусь, Беласток 2009 

65. Нікалаюк Дарота ,,Прападобная Еўфрасіння Полацкая’’, Гайнаўка 2010 

66. Петручук Васіль ,,Крышынкі’’, Беласток 2009 

67. Пецюкевіч Марян ,,Кара за службу народу’’Абразкі ссыльнага жыцця, Беласток 2001 

68. Рудовіч Станіслаў Час выбару, Мінск 2001 

69. Руско Барыс ,,Прасейванне імглы’’, Беласток 2001 

70. Cанько Валер ,,Ненадрукаванае. У белдзяржлітструктурах’’. Аповесці, апавяданні, Мінск 2009 

71. Тарасевіч Ян ,, Песні кахання’’, Мінск-Беласток 2002 

72. Час трывогі і надзеі. Штодзённае жыццё беларусаў Беласточчыны ў пасляваенны перыяд (1944-1956). Беласток 2007 

73. Чыквін Ян, ,,Адно жыццё’’. Выбранае, Беласток 2009 

74. Яскевіч А.А. ,,Старабеларускія граматыкі’’, Мінск 2001

 


 

Czasopisma zakupione do biblioteki

Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce

w 2010 roku


 1. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1(3), Białystok 1995
 2. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1(3). Białystok 1996
 3. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2(4). Białystok 1995
 4. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2(6). Białystok 1996
 5. Białoruskie Zeszyty Historyczne 7. Białystok 1997
 6. Białoruskie Zeszyty Historyczne 8. Białystok 1997
 7. Białoruskie Zeszyty Historyczne 9. Białystok 1998
 8. Białoruskie Zeszyty Historyczne 15. Białystok 2001
 9. Białoruskie Zeszyty Historyczne 16. Białystok 2001
 10. Białoruskie Zeszyty Historyczne 17. Białystok 2002
 11. Białoruskie Zeszyty Historyczne 18. Białystok 2002
 12. Białoruskie Zeszyty Historyczne 19. Białystok 2003
 13. Białoruskie Zeszyty Historyczne 20. Białystok 2003
 14. Białoruskie Zeszyty Historyczne 21. Białystok 2004
 15. Białoruskie Zeszyty Historyczne 22. Białystok 2004
 16. Białoruskie Zeszyty Historyczne 23. Białystok 2005
 17. Białoruskie Zeszyty Historyczne 24. Białystok 2005
 18. Białoruskie Zeszyty Historyczne 25. Białystok 2006
 19. Białoruskie Zeszyty Historyczne 26. Białystok 2006
 20. Białoruskie Zeszyty Historyczne 27. Białystok 2007
 21. Białoruskie Zeszyty Historyczne 31. Białystok 2009
 22. Białoruskie Zeszyty Historyczne 32 Białystok, 2009
 23. Białorutenistyka Białostocka. Tom 1/2009, Białystok 2009
 24. Архэ-Пачатак 7-8 (2008), Мінск 2008 
 25. Беларускія навіны.Бюлетэнь Беларускага Дэмакратычнага Аб’яднаньня 3., Беласток, 1992 студзень 
 26. Беларускія навіны.Бюлетэнь Беларускага Дэмакратычнага Аб’яднаньня 4. Беласток, 1993 чэрвень  
 27.  Тэрмапілы. 13/2009, Беласток 2009  
 28.  Запісы 25, New York-Mінск 2001  
 29.  Запісы 26, New York-Mінск 2003 
 1. Запісы 28. New York-Mінск 2005 
 2. Запісы 31. New York-Mінск 2008

 

Część publikacji zakupiono dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji projektu

p.n. „CYRYLICĄ PISANE”.